Ügyvédek a Demokratikus Jogállamért Egyesület

 

Az Egyesület célja és feladatai

 

A jogállam fogalmára, a „jogállamiság” egyes kérdéseire vonatkozó ismeretterjesztés annak érdekében, hogy a „jogállamiság” lényegi tartalmát, fontosságát a társadalom részletesebben megismerhesse, annak egyes részeit és összefüggéseit a társadalom széles rétegei megérthessék.

A jogállam szabályainak a mindenkori Kormányzat, illetőleg az állami szervek részéről történő betartásának és betartatásának folyamatos figyelemmel kísérése.

A jogállamiság tartamát adó normatív szabályoknak a mindenkor Kormányzat, vagy az állam szervei által történő megsértése esetén a jogsértés tényének felderítése, a jogsértés mibenlétének kifejtése, és ennek értelmezése, ide értve a jogállamban elvárható – a jogállami normából levezethető –, de írott szabályok által közvetlenül nem megkövetelt gyakorlattól történő eltéréseket is.

A jogállamisággal összhangban nem álló kormányzati, önkormányzati, illetőleg államigazgatási gyakorlat megváltoztatatására vonatkozó javaslatok kidolgozása és ezen javaslatoknak az illetékes kormányzati, államigazgatási szervek részére történő előterjesztése.

Az Egyesület a fenti céljainak megvalósítása érdekében tagjai, vagy megbízottai részvételével az egyes kérdésekben történő állásfoglalások és javaslatok kidolgozására bizottságokat hozhat létre, és az egyes részfeladatokat ezen munkabizottságok útján is megvalósíthatja.

Az Egyesület céljainak elérése érdekében mind a szaksajtóban, mind pedig a közvélemény széles köréhez eljutó médiában publikálja tanulmányait, észrevételeit és javaslatait.

Az Egyesület nem foglalkozik egyedi jogi problémákkal. Az Egyesület nem vesz fel megbízást, ügyfeleket nem képvisel. 

Jogbiztonság, Jogegyenlőség, Szolidaritás

Az ÜDE Egyesület közleménye

A NAIH megállapította az ÜDE Egyesület panaszát elbírálva, hogy jogsértő a Figyelő c. hetilap listázása! Mint az közismert, az újság közvetlenül az országgyűlési választások után megjelent lapszámában listázta az általa "Spekuláns embereinek" aposztrofált közéleti szereplőket, jogvédőket. Az ÜDE Egyesület még április közepén tett panaszt az adatvédelmi hatóságnál. Dr. Péterfalvi Attila elnök, egyetemi tanár elbírálta a a panaszt, és megállapította, hogy a Figyelő cikke a GDPR 5. cikk. (1) bekezdés c) és d) pontjába ütközik! "c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); d) pontosnak és ahol szükséges, naprakésznek kell lenniük, minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”)" A kifogásolt adatkezelés egyebekben felveti a személyes adatok védelméhez, valamint a véleménynyilvánítás- és a sajtó szabadságához fűződő alapjogok összeütközését!-írja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása.

Állásfoglalás

Adatvédelmi tájékoztató

Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület
© 2024 Minden jog fenntartva.

Weboldal készítés: WebQuest